صفحه خانگی | هنگامی که گچ در طول grindin اضافه شده است چه اتفاقی می افتد